Terugkerende hoofdpijn is een symptoom van veel neurologische aandoeningen. De belangrijkste hiervan zijn spanningstype hoofdpijn en migraine, slechts zeer zeldzaam is er een gevaarlijke onderliggende oorzaak bij hoofdpijn.

Meer dan 95% van volwassenen heeft ooit in zijn leven hoofdpijn, van een hoofdpijnaandoening is echter pas sprake bij regelmatig terugkerende hoofdpijn. De meeste mensen met hoofdpijn kunnen goed via de huisarts geholpen worden.  Voor hoofdpijnklachten die onvoldoende met eerstelijnsmedicatie verbeteren of bij hoofdpijnklachten met begeleidende symptomen zoals een tranend oog of neusloop zal vaak doorverwezen worden voor verdere oppuntstelling door een neuroloog.

Migraine

Migraine is een hersenaandoening waarbij er een spontane activering van hersencellen optreedt die patiënten als matige tot ernstige hoofdpijn ervaren. Typisch is deze hoofdpijn kloppend en neemt deze toe bij fysieke activiteit. Hierbij ervaart de patiënt vaak last van licht, geluid, misselijkheid en/of braken. Sommige patiënten ervaren in de dag(en) voor een migraineaanval een verandering in eetlust, vermoeidheid, concentratieproblemen of een depressieve stemming. Een minderheid van de migrainepatiënten heeft een migraine aura waarbij er gedurende 5 tot 60 minuten een verandering van het zicht is met flikkeringen/schitteringen die geleidelijk in het gezichtsveld verschuiven. Zeldzamer zijn er bij een aura ook spraakproblemen, gevoelsverandering of krachtsvermindering.

Op basis van de frequentie van de hoofdpijn wordt over episodische dan wel chronische migraine gesproken. Dit onderscheid is van belang gezien de behandeling van chronische migraine op sommige vlakken verschilt.

Spanningstype hoofdpijn

Dit type hoofdpijn wordt door veel mensen als “normale” hoofdpijn beschouwd en vaak pas als probleem gezien wanneer deze chronisch (15 dagen per maand of meer) aanwezig is. Spanningstype hoofdpijn heeft een lichte tot matige intensiteit en is meestal drukkend zonder begeleidingssymptomen zoals last van licht, geluid, misselijkheid en/of braken. Wanneer de spanningstype hoofdpijn slechts zeldzaam aanwezig is behoeft dit geen specifieke behandeling maar bij chronische hoofdpijn is een medische oppuntstelling zinvol. Over de oorzaak van dit type hoofdpijn is (in tegenstelling tot bij migraine) weinig gekend.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn bestaat uit éénzijdige hoofdpijn die meestal wordt beschreven als stekende pijn achter het oog, ter hoogte van de bovenkaak, het voorhoofd of de slaap. De hoofdpijn is zeer hevig, duurt 15 minuten tot 3 uur en gaat gepaard met éénzijdig tranen van het oog, afhangen van een ooglid, het verstoppen/lopen van de neus en zweten/rood worden van het aangezicht. Vaak is er een bewegingsdrang tijdens de aanvallen.

Als oorzaak wordt een storing in de hypothalamus vermoed. Negen van de tien patiënten met clusterhoofdpijn heeft de episodische vorm waarbij periodes met aanvallen afwisselen met periodes zonder aanvallen. Bij de chronische vorm zijn er geen periodes zonder aanvallen. De meeste patiënten kunnen met medicatie en/of een GON-infiltratie goed behandeld worden. Voor patiënten die resistent zijn aan medicamenteuze behandelingen werden vormen van invasieve en niet invasieve neurostimulatie ontwikkeld.

 Hoofdpijnraadpleging

Op de hoofdpijnraadpleging kan u oa. terecht voor:

  • Diagnostische oppuntstelling van hoofd- en aangezichtspijn.
  • Optimalisering van de aanvals- en preventieve behandeling bij migraine en clusterhoofdpijn.
  • Behandeling van chronische migraine met Botulinetoxine.
  • GON-infiltratie bij clusterhoofdpijn en chronische migraine.
  • Indicatiestelling voor neuromodulatietechnieken bij migraine en clusterhoofdpijn.

Het is aan te bevelen om bij een hoofdpijnprobleem eerst uw huisarts te contacteren. Voor een eerste raadpleging is het nuttig een hoofdpijnagenda bij te houden.

Indien u minder dan 15 dagen hoofdpijn per maand heeft houdt u hoofdpijnagenda A (klik hier) bij. Indien u 15 dagen of meer hoofdpijn per maand heeft houdt u hoofdpijnagenda B (klik hier) bij.

Download de infobrochure over migraine.
Boek: MIGRAINE – Alles wat je moet weten.
www.care4migraine.be

Binnen het team hebben dr. Verstappen, dr. Kelderman en dr. Debruyne een specifieke interesse in hoofdpijn en migraine.